ท่อร้อยสายไฟฟ้า HDPE

ท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายเคเบิล HDPE

ผลิตตามมาตรฐาน DIN 8074/8075

อุปกรณ์ข้อต่อสำหรับท่อร้อยสายไฟฟ้า

โค้งไฟฟ้า​ 45º, 90º

ข้อต่อตรง (A)

ข้อต่อสวมเกลียวในหนึ่งด้าน (B)

ข้อต่อสวมเกลียวนอกหนึ่งด้าน (C)

ข้อต่อปากแตร

ฝาปิดสวม

ปลั๊กอุด

ข้อต่อไฟฟ้าสั่งผลิตตามมารตรฐานการไฟฟ้านครหลวง

ท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายเคเบิล HDPE

อ้างอิงตามมาตรฐาน มอก.982-2556

หมายเหตุ :

 1. OD = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก : มม. (Outside Diameter : mm.)
  T = ความหนาของผนังท่อ (Wall Thickness) : มม. (Thickness : mm.)
  W = น้ำหนักท่อ (Weight) : กก./ม. (kg./m.)
  SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อต่อความหนา (Standard Dimension Ratio = OD/T)
 2. PN คือ ชั้นแรงดัน : บาร์ (Normal Pressure Rating : Bar) ในผลิตภัณฑ์ท่อ HDPE สำหรับร้อยสายไฟฟ้านี้ใช้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
 3. น้ำหนักท่อได้จากการคำนวณ (Weight per Meter of Pipe Base on Calculated.)
 4. ท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายเคเบิล HDPE อ้างอิงตามมาตรฐาน มอก.982-2556 และข้อกำหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
 5. “XXX” คือ รายละเอียดเพิ่มเติมตามความต้องการของลูกค้า (Customer Additional Details Requirement)
 6. กรณีมีความต้องการผลิตภัณฑ์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 250 มิลลิเมตรขึ้นไป กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับขนาดเพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคการผลิต
 8. สำหรับอุปกรณ์ของท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายเคเบิล HDPE สามารถใช้ตามมาตรฐาน DIN 8074 ได้เลย